कॅशिया

तळपत्या उन्हाचा ताज मिरवते
रुक्ष तनुचा शृंगार तुझा
अंतरीचे गुज सांगते
गुंगून जातो, रंगून जातो
वाहून जातो रूपात तुझिया
तेजपुष्पांनी बहरली कॅशिया

ओला गॅम्बोज, लेमन यलो
थोडा मरून, निळा
मिसळते निळाई आकाशी
काळी लयकारी तिला
हिरवाईची नसे पूस
जसा ज्वानीचा बहार तुझिया
मंद झुळूकेवर झुलते कॅशिया ..

About Veerendra

An entrepreneur, Design professional, run V – render studio. 10 years of experience with Wordpress, Web design, UI UX, Brand consulting. I do write, paint and shoot photos occasionally. I run https://www.youtube.com/veerendratikhe