प्रश्न् ….

एकटंच् चारचौघात असताना..
इतरांच्या सिगरेटचा धूर
घेत घेत जगताना..
कुठेतरी माझं जगणं .. हरवलंय !

मन कोणत्याश्या
चौकटीत घुसमटलंय,
कोणती चौकट ? नाही ठाऊक !
कायं असं आता .. उरलंय भावूक !
सगळं सारं निबर् जड..
भावनारहीत बोजड..

दिवसाचा प्रत्येक वार
नवनवीन खूप देतो..
रात्र येता हातामध्ये
वेदनांचा अंगार फुलतो !!
तरी झोपलेलं नशीब
आपोआप बदलतं कूस
बदल इतकाच
आधी वादळ .. नंतर पाऊस !!

शब्दांचे मनोरेही आता
कोरडे .. तकलादू वाटतात..
दोन थेंब नकळत
डोळ्यामधे दाटतात..

का कुठेच काही घडत नाही नवीन..
सॄजनाचे सारे दरवाजेही
आता बंद झालेत का ?

About Veerendra

An entrepreneur, Design professional, run V – render studio. 10 years of experience with Wordpress, Web design, UI UX, Brand consulting. I do write, paint and shoot photos occasionally. I run https://www.youtube.com/veerendratikhe

  • तरी झोपलेलं नशीब
    आपोआप बदलतं कूस
    बदल इतकाच
    आधी वादळ .. नंतर पाऊस !!

    🙂