मी !

मी
थेंब दवाचा
मेघ नभाचा
उधळ मातीचा … मी

मी
वास फुलांचा
पंख मोराचा
भास वनांचा .. मी

मी
जन्म रुतूंचा
ओघ नद्यांचा
शब्द सख्यांचा … मी !

About Veerendra

An entrepreneur, Design professional, run V – render studio. 10 years of experience with Wordpress, Web design, UI UX, Brand consulting. I do write, paint and shoot photos occasionally. I run https://www.youtube.com/veerendratikhe